Модернізація системи державного замовлення підготовки фахівців з вищою освітою

 

Деякі внутрішні недоліки української системи вищої освіти:

 

 • Хронічна нестача коштів, їх неефективне використання
 • Застаріла матеріально-технічна база
 • Зниження якості науково-педагогічного потенціалу
 • Низькі темпи оновлення науково-методичної бази
 • Застосування застарілих адміністративно-командних методів управління

 

Призводять до:

 

 • Зниження якості освітніх послуг
 • Зменшення зв’язків з ринком праці
 • Послаблення мотивації
 • Збільшення «розриву» з європейською системою ВО
 • Падіння конкурентоспроможності суб’єктів системи ВО
 • Зниження ефективності системи управління

 

 

Інструменти сучасної системи фінансування студентів

 

1) державне замовлення;

2) цільові пільгові державні кредити для здобуття вищої освіти;

3) за кошти домогосподарств;

4) за кошти роботодавців;

5) комерційні кредити;

6) гранти та інша благодійна підтримка (фірм та некомерційних організацій)

 

 

Вища освіта України: факти

 

 • На початок 2010/2011 н.р. діяло 854 ВНЗ, з них державної форми власності - 446 (218 – І-ІІ рівнів, 228 – ІІІ-ІУ рівнів)
 • Державні ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації перебувають у підпорядкуванні 17 головних розпорядників коштів, фінансуються за 26 бюджетними програмами
 • Навчалося 2,5 млн. студентів, з них за рахунок держбюджету - 945,5 тис. студ. (38%)
 • У 2010 р. на навчання студентів спрямовано 15 млрд. грн. бюджетних коштів (6,3% видатків Держбюджету, 2,2% від ВВП)
 • У 2010 р. державне замовлення на підготовку фахівців з ВО і науково-педагогічних кадрів затверджено 34 держзамовникам
 • Протягом 2008-2010 рр. з держбюджету на ВО спрямовано 58,9 млрд. грн., у т.ч. із загального фонду – 38,2 млрд. грн.
 • Відсоток працевлаштованих випускників денної форми навчання досягав: у 2008 р. – 68,7%; у 2009 р. – 92,9%; у 2010 р. – 90,8%

 

 

Недоліки

 

 • Висока вартість централізованого іерархічного управління системою ВО
 • Архаїчність деяких інструментів
 • Нерівність суб'єктів ВО
 • Неефективність використання та непрозорість розподілу ресурсів
 • Висока вартість вимірювання якості освітніх послуг
 • Не стимулюється більш ефективне використання ресурсів та забезпечення  потреб випускників та роботодавців

 

 

“Матеріали аудитів показали, що система вищої освіти та механізм державного замовлення не відповідають реаліям сучасного ринку праці, не забезпечують балансу потреб і пропозицій, а отже, не забезпечується ефективне використання бюджетних коштів”.

Висновок Рахункової палати України (2011 р.)

“В основу формування … державного замовлення покладаються пропозиції головних розпорядників і підпорядкованих їм ВНЗ, які не мають відомостей про потреби у фахівцях усіх сфер суспільного життя України”.

“… Держава виконавців свого замовлення на конкурсних засажах не обирає, а наділяє всі державні ВНЗ бюджетними асигнуваннями, необхідними для утримання бюджетної установи”

Аудиторський звіт ГоловКРУ (2011 р.)

Мета реформ – проведення комплексних перетворень, що враховують інтереси та мотивацію економічних агентів

У короткостроковому вимірі можна модернізувати наявні інститути господарської  діяльності української системи вищої освіти, що може фрагментарно вирішити певні сучасні проблеми.

Задля  довгострокового розвитку держава повинна сформувати систему нових інститутів, які будуть спроможні створити нові економічні стимули для успішного розвитку системи вищої освіти, що відповідають сучасним міжнародним стандартам якості та завданням підвищення конкурентоспроможності країни.

Завдання впровадження ринкових механізмів в системі  ВО вирішується шляхом створення  квазіринку

Базові умови:

Виключення тотального прямого державного фінансування державних і комунальних ВНЗ, що надають освітні послуги (утримання);

 

 • Бюджетні асигнування спрямовуються безпосередньо споживачам послуг (ваучери), мінімізуючи бюрократичний вплив;
 • Послуги надаються ВНЗ всіх форм власності, конкуренція обмежується лише стандартизацією та ліцензуванням

 

Поняття

Під терміном “квазіринок” розуміється система відносин між економічними агентами, в якій виробники конкурують за право надання послуг споживачам, видатки яких фінансуються державою

Термін “ваучер” означає право економічних агентів на використання за власним розсудом цільових ресурсів, що виділяються державою у межах доступним їм альтернатив.

Оплата за навчання студентів може здійснюватися за рахунок:

1) грантів, наданих студенту для навчання за рахунок коштів Державного бюджету,

2) коштів юридичних та фізичних осіб,

3) коштів Державного бюджету України призначених для виконання державного замовлення на підготовку фахівців для державних потреб.

Державні гранти для здобуття вищої освіти надаються за кошти Державного бюджету України особам відповідно до їхніх навчальних досягнень за програмами загальної середньої освіти або за результатами здобуття попереднього освітнього ступеня вищої освіти таких типів:

1) звичайні, які відповідають середній вартості навчання у державних ВНЗ;

2) максимальні, які відповідають максимальній вартості навчання у державних ВНЗ;

3) Спеціальні для галузей знань, які відповідають середній вартості навчання у галузях знань у державних ВНЗ;

4) Соціальні (Особам, які до 18 років  визнані дітьми-сиротами, інвалідами, дитиною із багатодітної  родини, і які отримали грант на здобуття вищої освіти, надається додатковий соціальний грант на навчання).

Державне замовлення здійснюється для підготовки

1) магістрів з числа осіб, які мають освітній ступінь бакалавра, для потреб органів влади, державних та комунальних підприємств та організацій, а також для підготовки кадрів вищої кваліфікації;

2) фахівців для потреб Збройних сил України та інших органів громадського порядку

 

Ігор Жиляєв, член Консультативної Ради з питань інформатизації при Верховній Раді України

Круглий стіл “Як підняти якість вищої освіти відповідно до вимог сучасного ринку праці”, 30 листопада 2011 р.

 


 

 

ВХІД для зареєстрованих користувачів

інформаційнА службА

Українського центру оцінювання якості освіти

(044) 503 37 93

online
опитування

Що має бути підставою для вступу до ВНЗ?

Всього відповідей: 1661

ПАРТНЕРИ АЛЬЯНСУ

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України УЦОЯО USAID American Councils Громадяньска мережа ОПОРА Microsoft Україна Міжнародний Фонд "Відродження" Американські дослідницькі інститути Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова Національна академія управління НАУ "Києво-Могилянська академія" Київський університет імені Бориса Грінченка Спілка ректорів ВНЗ України Центр освітньої політики Львівський Національний Університет ім. І.Франка Pro.Mova TIMO